Jak zostać tłumaczem przysięgłym fińskiego?

MIW 03.11.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka fińskiego?


Język fiński jest bez wątpienia jednym z najtrudniejszych języków na świecie. Najlepszym tego dowodem jest niezmienna od 2005 roku liczba tłumaczy przysięgłych języka fińskiego w Polsce. Od przeszło 11 lat nikomu nie udało się pomyślnie zdać egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Poniżej przedstawię warunki, które należy spełnić, aby „przerwać złą passę” kandydatów i zostać tłumaczem przysięgłym języka fińskiego.

NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI

Jak każdy inny zawód, zawód tłumacza przysięgłego wymaga spełnienia określonych warunków formalnych. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wniesienie opłaty w wysokości 800 zł. Pozostałe wymogi zostały szczegółowo opisane w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego i obowiązują wszystkich Kandydatów. Aby wykonywać zawód tłumacza przysięgłego języka fińskiego niezbędne jest obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Kandydat na tłumacza musi znać język polski, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być karany za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Koleje kryterium to ukończone studia wyższe. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostały spełnione kandydat na tłumacza może przystąpić do egzaminu. Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło również rozwiązanie dla osób, którym nie udało się spełnić wymogów formalnych przed podejściem do egzaminu. Istnieje możliwość przystąpienia do testu, jednak należy pamiętać, że tuż po uzyskaniu pozytywnego wyniku, niezbędną dokumentację potwierdzającą wykształcenie oraz inne wymogi opisane w ustawie, należy dostarczyć w terminie późniejszym. Decyzja, kiedy to nastąpi zależy wyłącznie od kandydata, ponieważ Ustawa nie określa ram czasowych w tej kwestii.

EGZAMIN NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Nie jest tajemnicą, iż egzamin na tłumacza przysięgłego języka fińskiego należy do wyjątkowo trudnych. Świadczyć może o tym jego niska zdawalność. Dlatego kandydaci przygotowujący się do egzaminu, poświęcają bardzo dużo czasu na przygotowania. Niestety do uzyskania pozytywnego wyniku nie wystarczą studia filologiczne. Gwarancją sukcesu jest dodatkowe kształcenie się z takich dziedzin jak prawo, finanse czy gospodarka.

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka fińskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Pierwsza część, pisemna, polega na tłumaczeniu dwóch tekstów z języka polskiego na język fiński oraz dwóch tekstów w odwrotnym kierunku. Ciekawostką jest fakt, że egzamin pisany jest odręcznie, dlatego niektórzy kandydaci przygotowują się do egzaminu również pod kątem wytrzymałości fizycznej, aby móc wykonać wszystkie wymagane zadania w ciągu 4 godzin.

Gwarancją przystąpienia do części ustnej egzaminu na tłumacza przysięgłego fińskiego jest zdobycie minimum 150 punktów z części pisemnej. Druga część egzaminu odbywa się w innym terminie niż część pisemna i polega ona na tłumaczeniu konsekutywnym (ze słuchu) z języka polskiego na fiński oraz tłumaczeniu ‘a vista’ (tekstów pisanych) z języka fińskiego na język polski. O wynikach części ustnej kandydaci powiadamiani są po upływie pewnego czasu, dzieje się tak, ponieważ egzaminy ustne są nagrywane, a następnie dokładnie analizowane i oceniane.

Dla szczęśliwców, którzy uzyskają pozytywny wynik z obu części egzaminu organizowane jest dwa razy w roku zaprzysiężenie, podczas którego tłumacze składają ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości. Od tego momentu są oni wpisani na listę tłumaczy przysięgłych. By w pełni móc poczuć się zawodowym tłumaczem przysięgłym należy jeszcze wykazać się chwilą cierpliwości oczekując na wytłaczaną przez Mennicę Polską pieczęć- atrybut tłumacza.

ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Zawód tłumacza przysięgłego języka fińskiego uważany jest za zawód zaufania publicznego, dlatego też przed kandydatami stawiane są tak wysokie wymagania. Osoby pracujące w tym zawodzie muszą wykazywać się ogromną znajomością języka, a także specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa czy gospodarki. W chwili obecnej w Polsce jest tylko sześciu tłumaczy przysięgłych języka fińskiego i wszyscy z nich swoje uprawnienia uzyskali przed rokiem 2005. Od tamtego momentu nikomu nie udało się uzyskać uprawnień do wykonywania tego zawodu. Zachęcamy zatem do nauki języka fińskiego oraz poszerzenia grona tłumaczy przysięgłych tego języka.