Tłumacze przysięgli w Danii

MIW 12.11.2016


Tłumacze przysięgli w Finlandii.


Tłumacz przysięgły – według najprostszej definicji to osoba uprawniona do tłumaczenia i poświadczania dokumentów tak, by mogły być złożone w urzędzie nieposługującym się językiem, w jakim dokument został sporządzony. Nie we wszystkich państwach istnieje taka instytucja. W tych, w których funkcjonuje, osoby pretendujące do miana tłumaczy przysięgłych muszą przejść mniej lub bardziej skomplikowaną drogę, by móc wykonywać ten zawód. W Polsce kandydaci na tłumaczy przysięgłych muszą spełnić szereg często wymagających warunków – podobnie sprawa ma się w Finlandii.

Instytucja tłumacza przysięgłego w Finlandii

Wiadomo już więc, że w Finlandii występuje instytucja tłumacza przysięgłego. Osobę wykonującą ten zawód określa się po fińsku „auktorisoitu kääntäjä”, a po szwedzku (czyli w drugim oficjalnym języku Finlandii) – „auktoriserad translator”. Jak łatwo się domyślić, dosłowne brzmienie tych określeń to „tłumacz autoryzowany”. Zawód takiego tłumacza regulują akty prawne, które ściśle określają zakres jego kompetencji – tłumacz przysięgły w Finlandii może sporządzać i poświadczać tłumaczenia dokonywane w określonym kierunku. Co oznacza ten określony kierunek? Ogranicza on tłumacza do przekładu tylko „w jedną stronę” – z języka obcego na fiński lub z fińskiego na obcy. Często zdarza się więc, że chcąc przetłumaczyć dokument np. z angielskiego na fiński i z fińskiego na angielski będziemy musieli się udać do dwóch różnych osób.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym w Finlandii?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Finlandii, należy spełniać kilka istotnych warunków. Jednym z nich jest posiadanie miejsca zamieszkania w Finlandii lub innym kraju Unii Europejskiej. Ten warunek brzmi podobnie do tego, który muszą spełniać polscy tłumacze przysięgli, jest jednak znacznie mniej restrykcyjny – polskie prawo wymaga posiadania obywatelstwa któregoś z krajów UE, nie tylko miejsca zamieszkania. Kolejnym warunkiem, jaki musi spełniać osoba aspirująca do pełnienia funkcji tłumacza przysięgłego w Finlandii, jest bycie niekaranym za składanie fałszywych zeznań. W Polsce również wymaga się nieco więcej – tłumaczem nie może bowiem zostać osoba, która była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo nieumyślne, ale popełnione przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Najważniejszym warunkiem, zarówno w Polsce, jak i w Finlandii, jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. W Finlandii istnieje jednak odstępstwo od tej reguły – jeśli ktoś posiada dyplom magistra lub wyższe wykształcenie i podczas studiów zaliczył przedmioty dotyczące wiedzy o tłumaczach przysięgłych warte co najmniej 60 punktów ECTS, nie musi zdawać egzaminu.

Cechy tłumaczenia uwierzytelnionego w Finlandii

Tłumacz przysięgły w Finlandii musi pamiętać, że wykonane przez niego tłumaczenie uwierzytelnione powinno posiadać pewne cechy. Nie są one tak ściśle określone, jak cechy polskiego tłumaczenia uwierzytelnionego, tłumacz nie posiada jednak całkowitej dowolności. Z reguły tłumaczenie uwierzytelnione musi być poprzedzone określeniem języka, z jakiego tłumacz przekładał. Pod przetłumaczonym tekstem należy umieścić zdanie potwierdzające zgodność tłumaczenia z oryginałem, wyrażone w języku, z którego dokument był tłumaczony. Pod takim zdaniem musi się znaleźć miejsce i data tłumaczenia, podpis tłumacza oraz wskazanie jego uprawnień, tj. opisanie, że jest on tłumaczem przysięgłym uprawnionym do tłumaczenia na przykład z fińskiego na angielski. Cechy fizyczne przetłumaczonego dokumentu można określać dużo bardziej swobodnie. Elementem obowiązkowym, oprócz wspomnianego podpisu, jest pieczęć tłumacza przysięgłego. Jej podstawowy wzór można znaleźć na stronie: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat/auktorisoidun_kaantajan_leima.

Rejestr tłumaczy przysięgłych w Finlandii

Oficjalny rejestr tłumaczy przysięgłych w Finlandii jest prowadzony przez Narodową Komisję Edukacji, nazywaną „Opetushallitus”. Można go znaleźć na stronie http://www03.oph.fi/kaantajat/. Można na niej wyszukać tłumacza przysięgłego, wybierając z listy język, z jakiego i na jaki ma on tłumaczyć. Nie znajdziemy jednak na tej liście danych teleadresowych, a jedynie wyżej wspomniane języki, imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania. W celu uzyskania bliższych danych należy się skontaktować bezpośrednio z Narodową Komisją Edukacji.

Mogłoby się wydawać, że instytucja tłumacza przysięgłego w Finlandii nie różni się w dużym stopniu od tłumacza przysięgłego w Polsce – osoby wykonujące ten zawód muszą spełniać podobne warunki, w większości przypadków zdać egzamin, posiadać własną pieczęć itp. Należy jednak pamiętać, że mimo to tłumaczenie uwierzytelnione wykonane przez fińskiego tłumacza przysięgłego nie zostanie zaakceptowane przez polskie urzędy. Jeśli jakikolwiek dokument będziemy chcieli składać w Polsce, należy zgłosić się do polskiego tłumacza przysięgłego.